Перелік різновидів споживчих кредитів

Інформація щодо отримання споживчого кредиту

Споживчий кредит, первісний строк повернення якого складає від 331 календарного дня та передбачає сплату позичальником заборгованості за кредитним договором декількома платежами (частинами), кількість, розмір та періодичність здійснення яких визначається графіком розрахунків (платежів)

Споживчий кредит, загальний розмір якого не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, установленої на день укладення кредитного договору первісний строк повернення якого складає від 331 календарного дня та передбачає сплату позичальником заборгованості за кредитним договором декількома платежами (частинами), кількість, розмір та періодичність здійснення яких визначається графіком розрахунків (платежів)

Різновиди кредитів

Installment кредит

Installment мікрокредит

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту

Розміщені за посиланням 

Розміщені за посиланням 

Умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій, уключаючи термін їх дії

Акційні пропозиції не передбачені

Акційні пропозиції не передбачені

Сума (ліміт), на яку (який) може бути наданий споживчий кредит (від мінімального розміру до максимального), строк користування нею (ним) (від мінімального значення до максимального)

Від 8 100 грн. до 25 000 грн.

Строк користування – від 331 (триста тридцять одного) до 360 (триста шістдесят) календарних днів, пролонгація неможлива

Від 500 грн. до 8 000 грн.

Строк користування – від 331 (триста тридцять одного) до 360 (триста шістдесят) календарних днів, пролонгація неможлива

Наявність, перелік і вартість супровідних послуг фінансової установи, кредитних посередників та третіх осіб, уключаючи розмір платежу та базу його розрахунку

Комісія за надання кредиту може становити від 0% до 23% від суми кредиту.

Комісія за надання кредиту може становити від 0% до 23% від суми кредиту.

Реальна річна процентна ставка

від 3007,89% до 13467,15%

від 3007,89% до 13467,15%

Гіперпосиланняна вебсторінку фінансової установи, де розміщено умови договору (уключаючи його публічну частину, оферти) та інших типових договорів про надання споживчого кредиту, внутрішні правила надання фінансових послуг фінансовою установою

https://amigo.com.ua/s/documents

https://amigo.com.ua/s/documents

Попередження

(застосовується для всіх різновидів споживчого кредиту)

1. У випадку, якщо у позичальника (споживача) будуть існувати будь-які боргові зобов’язання за договором про споживчий кредит, і вони не будуть погашені (виконані) в останній день строку кредитування передбаченого договором про споживчий кредит (з урахуванням пролонгацій) або графіком платежів, виконання зобов’язань зі сплати платежів вважається простроченим позичальником і ТОВ «Мілоан» (надалі – кредитодавець, фінансова установа) має право самостійно або із залученням колекторської компанії розпочати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, відступити права вимоги погашення боргу іншій фінансовій установі, ініціювати процедури стягнення заборгованості в примусовому порядку.
За несвоєчасне повернення суми кредиту та/або сплати процентів за користування кредитом, позичальник зобов’язаний сплатити кредитодавцю неустойку та/або проценти за прострочення виконання грошового зобов’язання у розмірі, що визначений індивідуальною частиною кредитного договору.
У разі прострочення позичальником (споживачем) зобов’язань з повернення кредиту (частини кредиту згідно графіку платежів) та/або сплати процентів за його користування та/або комісії та/або інших платежів згідно з умовами договору та графіку платежів, позичальник (споживач) зобов’язаний сплатити на користь кредитодавця штраф у розмірі та порядку, визначених індивідуальною частиною договору.
У разі прострочення позичальником (споживачем) зобов’язань з повернення кредиту (частини кредиту згідно графіку платежів), кредитодавець починаючи з дня наступного за датою спливу строку сплати чергового платежу, згідно графіку платежів, має право (не обов’язок) нарахувати проценти за ставкою, визначеною індивідуальною частиною договору.
Сукупна сума неустойки (штраф, пеня) та інших платежів, що підлягають сплаті позичальником (споживачем) за порушення виконання його зобов'язань не може перевищувати 50 відсотків від загальної суми кредиту одержаного позичальником за договором, а у випадку, якщо загальний розмір кредиту не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, сукупна сума неустойки не може перевищувати розміру подвійної суми, одержаної позичальником за договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.

2. Порушення позичальником (споживачем) виконання зобов'язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.

3. Фінансовій установі (ТОВ «Мілоан») забороняється вимагати від позичальника (споживача) придбання будь-яких товарів чи послуг від ТОВ «Мілоан» або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту.

4. Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах позичальник (споживач) має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

5. Фінансова установа (ТОВ «Мілоан») має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.

6. Споживач може відмовитися від отримання рекламних матеріалів кредитодавця засобами дистанційних каналів комунікації, зокрема зателефонувавши на гарячу лінію за тел. +38 044 3370033, або надіславши листа на електронну пошту [email protected], або скориставшись формою зворотного зв’язку за посиланням https://amigo.com.ua/contacts.

7. Можливі витрати на сплату позичальником (споживачем) платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного позичальником (споживачем) способу сплати.

8. Ініціювання позичальником (споживачем) продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов'язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит здійснюється без змін умов попередньо укладеного договору в бік погіршення для споживача

Повідомляємо боржників ТОВ "МІЛОАН", що на виконання вимог закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» інформація про вас та здійснені операції за укладеними вами кредитними договорами, буде передана ТОВ "МІЛОАН" до Кредитного реєстру Національного банку України в порядку та обсязі, визначеними діючим законодавством.

Сторінка офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ розміщена за посиланням: https://kis.bank.gov.ua/

Інформацію про розгляд звернень Національним банком України розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку у розділі "Захист прав споживачів" за посиланням https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

Повідомляємо, що позичальнику (споживачу) необхідно негайного інформувати ТОВ «Мілоан» про несанкціонований доступ або зміну інформації позичальника (споживача) в системах дистанційного обслуговування ТОВ «Мілоан».

Порядок і процедура захисту персональних даних споживачів розміщені за посиланням.

Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів.

Позичальник має право погасити заборгованість (повернути кредит і сплатити комісію (якщо застосовується) та проценти за користування кредитом), що існує (нарахована) на момент сплати, достроково повністю або частково. 

Позичальник (споживач) має право розірвати чи іншим чином припинити договір про споживчий кредит в односторонньому порядку в будь-який момент його дії, за умови відсутності у позичальника (споживача) заборгованості перед кредитодавцем за договором на момент такого розірвання чи іншого припинення договору, шляхом надсилання письмового повідомлення кредитодавцю.

Позичальник (споживач) має право відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, письмово повідомивши про це кредитодавця не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту підписання цього договору. В такому випадку позичальник протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит зобов'язаний повернути кредитодавцю одержані ним грошові кошти, сплатити комісію за надання кредиту у повному обсязі та проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення. Якщо позичальник подає повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.

Інформація про порядок отримання позичальником (споживачем) довідки про відсутність заборгованості та виконання зобов'язань споживача за договором у повному обсязі.

Інформація (довідка) про відсутність заборгованості та виконання зобов'язань споживача за договором у повному обсязі, надається ТОВ «Мілоан» шляхом розміщення в особистому кабінеті позичальника (споживача) після виконання сторонами своїх зобов'язань, установлених договором, та доступна позичальнику (споживачу) цілодобово.

Для отримання інформації (довідки) в іншій формі (у формі паперового або електронного документа) позичальник (споживач) після припинення дії договору про надання споживчого кредиту, має право звернутися до ТОВ «Мілоан» із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов'язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов'язань споживача за договором у повному обсязі. Запит має бути підписаний особисто позичальником в присутності працівника кредитодавця за його місцезнаходженням або надісланий поштою на адресу кредитодавця, якщо підпис позичальника на цьому запиті засвідчений нотаріально (для запитів в паперовій формі) або підписаний кваліфікованим електронним підписом позичальника (для запитів в електронній формі).

Приклад розрахунку

Приклад розраховано з припущення, що позичальник своєчасно та в повному обсязі виконає умови кредитного договору.

До розрахунку взято максимально можливий розмір комісії за надання кредиту та максимальну процентну ставку, відсотків річних.

Типовий приклад розрахунку загальної вартості кредиту:

  • Сума – 3000 грн;
  • Термін – 360 днів;
  • Загальна кількість платежів – 23 (з яких перший розрахунковий період 30 днів, періодичність сплати наступних 22-х платежів – 15 днів);
  • Сума платежу за розрахунковий період від 468,00 грн до 2135,40 грн (визначається графіком платежів);
  • Ставка на перший розрахунковий період – 511,00% річних;
  • Стандартна ставка протягом наступних розрахункових періодів – 511,00% річних;
  • Реальна річна процентна ставка – 10632,42%
  • Комісія за видачу – 23%.


Якщо Клієнт повертає кредит у дату закінчення першого розрахункового періоду, то вартість складе 4 950,00 гривень: 3000 грн (тіло кредиту) + 1260 грн (відсотки) + 690 грн (комісія за видачу).

Якщо Клієнт користується позикою весь строк (360 днів), то:

загальні витрати за кредитом дорівнюватимуть 12899,40 гривень: 12209,40 грн (відсотки) + 690 грн (комісія за видачу);

загальна вартість кредиту складе 15899,40 гривень (сума кредиту + загальні витрати за кредитом).

Автор: Сервіс “Amigo”
17.12.2021
views
94084  переглядів
shares
35

Завантажуй наш застосунок та слідкуй за знижками!

Скануй QR-код для завантаження

Завантажуй наш застосунок та слідкуй за знижками!

Завантажити